algemene voorwaarden

Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft aan Pear Online.

  • Opdrachtnemer: Pear Online.

  • Opdracht: de in onderling overleg vastgestelde of naar productomschrijving noodzakelijke werkzaamheden welke door Opdrachtnemer verricht zullen worden.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover partijen wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben vastgelegd.

2. Deze algemene voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele derden die de Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling Opdrachtnemer een Opdracht verstrekt voor het verrichten van werkzaamheden en Opdrachtnemer deze Opdracht heeft aanvaard.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepaalde onderdelen die zijn opgenomen in de offerte.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 - Terbeschikkingstelling informatie door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal alle gegevens en documenten, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Indien Opdrachtgever dat verzoekt, zal Opdrachtnemer de ter beschikking gestelde stukken omgaand retourneren.

4. Mocht Opdrachtgever niet binnen drie (3) maanden na het eerste verzoek van Opdrachtnemer daartoe niet alle benodigde informatie deugdelijk hebben ontvangen, zal het project afgesloten en de eindfactuur aan Opdrachtgever uitgereikt worden. Op enige restitutie van niet verrichte prestaties kan Opdrachtgever geen beroep doen.

Artikel 4 - Uitvoering van de Opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende Opdracht uitgevoerd wordt.

2. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe overgaan zolang de oplevering van de Opdracht aan de overeengekomen voorwaarden voldoet.

Artikel 5 - Leveringstermijn

1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is, of voor de uitvoering van werkzaamheden gegevens, documenten, dan wel andere materialen aan Opdrachtnemer moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen deze de Opdracht moet uitvoeren pas in op het moment dat de Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.

2. Termijnen waarbinnen de Opdrachtnemer werkzaamheden moet afronden, zijn alleen als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk overeengekomen is en ondubbelzinnig schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 6 - Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, gehouden tot geheimhouding tegenover derden.

2. Opdrachtnemer zal geen informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aanwenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het tijdens de uitvoering van de Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrecht/auteursrecht.

Artikel 8 - Honorering en voorschotnota’s

1. De honorering van Opdrachtnemer is gebaseerd op vaste prijzen per project en/of uurtarieven. De geldende (uur)tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst.

2. De honorering en verdere kosten van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt of Opdrachtgever de benodigde informatie niet binnen drie (3) maanden aan Opdrachtnemer heeft overgelegd.

3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigd zal bij vaste tarieven afspraken het nog te betalen eindbedrag gelijk in rekening gebracht worden, zonder enige vermindering van de overeengekomen prijs.

4. Indien niet anders overeengekomen, zijn in de overeenkomst genoemde bedragen altijd in euro’s en exclusief BTW.

Artikel 9 - Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever is, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te voldoen binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn betaalt, zal Opdrachtnemer, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening brengen tot op de datum van volledige voldoening.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met een minimum van 250 euro.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het totaal te betalen factuurbedrag.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de website van Opdrachtgever met al haar functies, zoals bijvoorbeeld mailverkeer, offline te halen indien Opdrachtgever na herhaald te zijn aangemaand, weigert te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10 - Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer moeten schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen nadat deze werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming. Dit laatste op voorwaarde dat Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

2. Bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer gaat het in principe om een resultaatsverplichting. In de opdrachtbevestiging wordt het op te leveren resultaat van de Opdracht vastgelegd met daarbij zo concreet mogelijk de eisen en wensen van Opdrachtgever. Als het uiteindelijke resultaat overeenkomt met de beschrijving hiervan in de opdrachtbevestiging is de Opdracht afgerond.

3. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, vakmanschap en deskundigheid waarop de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht had mogen vertrouwen.

5. Als een bezwaar betreffende geleverde goederen gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wordt vastgesteld, zal Opdrachtnemer een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde of het kosteloos verbeteren van het geleverde. Tot verdere schadevergoeding is Opdrachtnemer nimmer verplicht.

6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of producten is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

8. De uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden aangaande de uitvoering van de Opdracht.

9. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van de Opdrachtnemer wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 12 - Opzegging bij overeenkomst op basis van uurtarieven

1. Als de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en op basis van uurtarieven kan elk der partijen deze opzeggen met inachtneming van een termijn van een maand.

2. Indien de overeenkomst door de Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die de Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft de Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse factuurbedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.